آیا ولی قهری یا وصی و یا قیم اختیار ازدواج برای مجنون را دارند؟
آیا ولی قهری یا وصی و یا قیم اختیار ازدواج برای مجنون را دارند؟
ازدواجی که توسط مجنون و در دوران جنون واقع شده باشد باطل است. با این حال ولی قهری و وصی منصوب از سوی وی و همچنین قیم می توانند با حصول شرایطی برای شخص مجنون زن بگیرند.

آیا ولی قهری یا وصی و یا قیم اختیار ازدواج برای مجنون را دارند؟

به گزارش پایگاه خبری داورگاهمطالب حقوقی: مجنون فاقد قوه عقل و درک است و نمی تواند هیچ گونه عمل حقوقی شخصا انجام دهد و از این رو ازدواجی که به وسیله خود مجنون در حال جنون واقع شده باشد باطل است.

ممکن است ازدواج در بهبود مجنون تاثیر داشته و برای او لازم باشد. در این صورت طبق نظر پزشک، نماینده قانونی مجنون می تواند برای او عقد نکاح ببندد. ماده ۸۸ قانون امور حسبی در این باره می گوید: ((در صورتی که پزشک ازدواج مجنون را لازم بداند، قیم با اجازه دادستان می تواند برای مجنون ازدواج کند…)) بنابراین قیم با دو شرط می تواند برای مجنون زن بگیرد یا او را شوهر دهد: یکی اینکه پزشک ازدواج را لازم بداند و دیگر آن که دادستان با این امر موافقت کند.

ماده ۸۸ قانون امور حسبی تنها از قیم سخن گفته است و این سوال را می توان مطرح کرد که آیا ولی قهری یا وصی منصوب از طرف او اختیار ازدواج برای مجنون را دارند؟

جواب مثبت است، زیرا در صورتی که قیم بتواند به نمایندگی از مجنون برای او عقد نکاح ببندد، ولی قهری و وصی منصوب از طرف او (ولی خاص) که اصولا اختیارات بیشتری در امور محجور دارند به طریق اولی باید بتوانند این عمل را انجام دهند.

لازم به ذکر است در صورتی که محجور ولی قهری یا وصی داشته باشد، دادستان حق دخالت در امور او را ندارد، به بیان دیگر ولی قهری یا وصی (هرگاه اختیاراتی که موصی به او داده است این امر را نیز شامل شود) می تواند بدون کسب اجازه از دادستان برای مجنون عقد ازدواج منعقد سازد. البته ولایت قهری فقط در جنون متصل به صغر ((یعنی شخص از همان کودکی مجنون باشد و به سن بلوغ برسد)) باقی خواهد ماند.

همچنین باید گفت هرگاه ولی قهری یا وصی بخواهد برای مجنون عقد ازدواج ببندد، جلب نظر پزشک لازم است.

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - مختصر حقوق خانواده دکتر سید حسین صفایی و دکتر اسدالله امامی