استخدام شهرداری ها، مطابق قانون باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد
استخدام شهرداری ها، مطابق قانون باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد
داورگاه - هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال دو بخشنامه استخدامی از سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و نیز دو بخشنامه استخدامی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، مقرر کرد: استخدام شهرداری ها، مطابق قانون باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد.

استخدام شهرداری ها، مطابق قانون باید از طریق انتشار آگهی عمومی باشد

به گزارش پایگاه خبری داورگاه و به نقل از ایرنا از دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایات متعدد از برگزاری آزمون داخلی برای استخدام پیمانی در شهرداری های کشور و درخواست ابطال بخشنامه های صادرشده در این خصوص، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه در حال حاضر استخدام رسمی و پیمانی در دستگاه های اجرایی صرفا از طریق انتشار آگهی عمومی و برابری فرصت ها امکانپذیر است همچنین به دلیل اینکه مقرره ای برای تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی در قوانین حاکم پیش بینی نشده است، به علت ایجاد تبعیض و مغایر بودن با اصل ۲۸ و بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مقرره های مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص داد.
بر اساس این گزارش، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها موظف هستند برای استخدام نیرو با رعایت ضوابط قانونی و از طریق انتشار آگهی عمومی بدون تبعیض و برابری فرصت ها اقدام کنند.

  • منبع خبر : ایرنا