دیه تورم و تغییر رنگ پوست
دیه تورم و تغییر رنگ پوست
پایگاه خبری داورگاه - مطابق ماده 17 قانون مجازات اسلامی ((دیه... مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود)).

دیه تورم و تغییر رنگ پوست

به گزارش پایگاه خبری داورگاه ؛ ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه صدماتی که در اثر آن رنگ پوستِ بصورت تغییر کند را در صورت سیاه شدن، کبود شدن و سرخ شدن، به ترتیب، معادل شش هزارم، سه هزارم و یک و نیم هزارم دیه کامل دانسته است. در مورد سایر اعضای بدن، باتوجه به آشکار نبودن آنها، مقدار دیه، طبق همین ماده، نصف مقادیر مذکور خواهد بود.

در جنایاتی که باعث تغییر رنگ پوست سر یا تورم بدن، سر یا صورت شود، به موجب تبصره ۲ ماده ۷۱۴ و ماده ۷۱۵، دادن ارش لازم خواهد بود. در حالت تورم، اگر تغییر رنگ هم حاصل شود، ارش به دیه تغییر رنگ اضافه خواهد شد. طبق تبصره ۱ ماده ۷۱۴، فرقی در حکم مذکور بین این که عضو دارای دیه مقدر باشد یا نباشد، همچنین فرقی میان تغییر رنگِ تمامِ عضو یا قسمتی از آن، و نیز فرقی بین آن که اثر جنایت مدتی بماند یا بلافاصله زائل گردد وجود ندارد.

تفاوت دیه و اَرش

دیه : معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع و میزان خسارت  دیه در قانون  مشخص است ولی میزان خسارت ارش در قانون مشخص نیست. به عنوان مثال در قانون جبران خسارت قطع شدن یک دست نصف یک دیه کامل است ولی دیه پاره شدن یک تار عصبی در دست در قانون اعلام نشده که در خصوص جبران این نوع خسارت  قاضی دادگاه به نظریه کارشناسی پزشکی قانونی متمسک می شود و پزشکی قانونی معمولا این خسارت را با درصدی از دیه عضو بیان میکند.

ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی در تعریف دیه چنین مقرر کرده است: ((دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است)).

ماده ۴۴۹ همین قانون در تعریف اَرش آورده است: ((ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تاثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود)).

آرشیو مطالب حقوق جزای عمومی