نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۰
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۰
در این مورد که آیا قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 به طور کلی نسخ شده است یا خیر، اختلاف نظر است.

آیا قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به کلی نسخ شده است؟ نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۰

نسخ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ – به گزارش پایگاه خبری داورگاهروزنامه رسمی

توضیح: از جمله قوانینی که به موجب ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی صریحا نسخ شده اند،‌قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن است. در این که با لازم الاجرا شدن قانون جدید هیچ یک از مواد قانون سابق آیین دادرسی مدنی قابل استناد نیست شکی وجود ندارد،‌اما در بعضی از قوانین دیگر به طور پراکنده به بعضی از مواد قانون سابق آیین دادرسی مدنی اشاره شده است که آن مواد در قانون جدید آیین دادرسی مدنی جانشینی ندارد. سوال این است که آیا موادی از قانون آیین دادرسی مدنی که جزء‌ قوانین دیگر آمده و در قانون جدید نیز جایگزینی ندارند قابل اجرا می باشند یا خیر؟ از جمله موادی که از قانون سابق آیین دادرسی مدنی در قانون جدید جانشینی ندارد ماده ۷۲۹ آن قانون است که تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی نیز در متن خود به آن ماده استناد نموده است. 

نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مقرر می دارد: باتوجه به نحوه نگارش ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر می دارد: ((از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد ۱۸ و ۱۹ و ۲۱ و ۳۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد)) می توان گفت، با تصویب قانون مذکور، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن به طور کلی الغا شده است، اما سایر قوانین و مقررات تنها در مواردی که با این قانون مغایرت دارد، منسوخ می گردیده، به عبارت دیگر موارد مغایرت معطوف به سایر قوانین و مقررات است نه قوانینی که صریحا در این ماده نامبرده شده است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری داورگاه