قرار منع تعقیب
قرار منع تعقیب
داورگاه - قرار عبارت است از تصمیم مرجع قضایی برای تکمیل تحقیقات یا اظهارنظر در مورد قابلیت یا عدم قابلیت محاکمه متهم در دادگاه. در خصوص قرار منع تعقیب باید گفت که این قرار در مواردی صادر می شود که جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد.

قرار منع تعقیب

به گزارش پایگاه خبری داورگاه ، قرارهای نهایی قرارهایی هستند که موجب پایان یافتن انجام تحقیقات مقدماتی شده، پرونده را به بایگانی و یا جهت رسیدگی به دادگاه می فرستند. برخی از این قرارها در ماهیت امر صادر شده و مستلزم اظهارنظر درباره کافی بودن یا نبودن دلایل اثبات اتهام است و برخی دیگر، بدون ورود در ماهیت، تنها حاوی اعلام عدم قابلیت تعقیب کیفری متهم و عدم امکان اظهارنظر راجع به اتهام او به دلایل شکلی است. قرارهای نهایی مرجع تحقیق عبارت اند از: قرار منع تعقیب، قرار موقوفی تعقیب، قرار بایگانی پرونده، قرار توقف تحقیقات و قرار جلب به دادرسی. در این مطلب به قرار منع تعقیب خواهیم پرداخت.

به گزارش پایگاه خبری داورگاه، قرار منع تعقیب اظهارنظر ماهوی و صریح مرجع تحقیق مبنی بر کافی نبودن دلایل اثبات اتهام متهم است و در مواردی صادر می گردد که جرمی واقع نگردیده و یا متهم مرتکب آن نشده باشد. این است که ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری اعلام می دارد: ((بازپرس … در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می کند)).

منظور از جرم نبودن عمل ارتکابی، اعم از این است که عمل منتسب به متهم در هیچ یک از قوانین جرم شناخته نشده باشد، مانند عدم حضور فروشنده در روز مقرر در دفتر اسناد رسمی برای تنظیم سند انتقال مورد معامله، یا اینکه عمل مزبور جرم بوده ولی در پرونده تحت رسیدگی، ارتکاب نیافته باشد، مانند اتهام آدم ربایی در فرضی که معلوم شود بزه دیده ادعایی بالغ و عاقل بوده و با آگاهی و آزادی اراده، همراه متهم رفته باشد.

علاوه بر این دو فرض، فرض سومِ صدور قرار منع تعقیب جایی است که دلیل کافی بر انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد، مانند موردی که پس از طرح شکایت قتل عمدی علیه شخصی معین، تحقیقات نشان دهد که قتل واقع شده اما متهم مرتکب این قتل نگردیده است.

آرشیو مطالب آئین دادرسی کیفری

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - برگرفته از کتاب آئین دادرسی کیفری اثر دکتر علی خالقی