لزوم رعایت اصول دادرسی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
لزوم رعایت اصول دادرسی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
پایگاه خبری داورگاه - رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی، به معنای عدم رعایت اصول دادرسی از قبیل ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی به طرف دعوا و تشکیل جلسه رسیدگی نیست.

لزوم رعایت اصول دادرسی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی – پایگاه خبری داورگاه 

دادنامه شماره: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۳۳۵ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۱

رای دادگاه

در خصوص اعتراض به عملیات اجرایی آقای دکتر ج.ش. به وکالت از شرکت س. و الف.الف. نظر به ایراد معترض به مالکیت اموال فوق حسب قرارداد تنظیمی بین معترض و مالک عرصه پاساژ مجتمع تجاری در کرج به آدرس …. و اینکه آقای م.م. و ح.الف. خدمه معترض بوده اند و مالکیت اموال شرکت را نداشته اند و آقای ع.ر. اموال غیر را توقیف نموده به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف اموال توقیفی صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و غیرقطعی است و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم استان تهران می باشد. (رئیس شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران).

رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی آقایان ح.الف. و ع.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۵۹۳ مورخه ۳/۷/۹۱ صادره از شعبه ۱۷۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به رفع توقیف اموال صادر شده است، دادگاه قطع نظر از صحت و سقم آن نظر به اینکه برابر ماده ۱۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی هرچند به شکایت اشخاص ثالث بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی رسیدگی می گردد لیکن مفاد شکایت به طرفین ابلاغ و دادگاه مکلف است به دلایل اشخاص ثالث و طرفین دعوی به نحو مقتضی رسیدگی نماید در حالی که در پرونده حاضر با اعلام شکایت شخص ثالث، مراتب به طرفین ابلاغ نشده است و تنها با شکایت شرکت شاکی مبادرت به صدور رای گردیده است که فاقد توجیه قانونی می باشد؛ مضافا اینکه رای حضوری، زمانی مصداق و معنا پیدا می نماید که از طرفین دعوت و خواندگان در جلسه دادگاه حاضر شده و لایحه ای یا وکیل معرفی و یا ابلاغ واقعی شده باشد در حالی که از خواندگان دعوت نشده است و وقت دادرسی داده نشده است. علی هذا این دادگاه جهت جلوگیری از تضییع حقوق خواندگان دعوی و با عنایت به مراتب مذکور رای صادره را حضوری ندانسته و آن را غیابی تلقی و به استناد ماده ۳۰۳ و وحدت ملاک ماده ۳۴۷ قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به واخواهی آنان به دادگاه بدوی اعاده و مسترد می گردد تا برابر مقررات رسیدگی و اقدام شود. رای صادره قطعی است. (رئیس شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران).

  • منبع خبر : داورگاه