مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص
مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص
پایگاه خبری داورگاه - باتوجه به اینکه اقدامات عمرانی در شهرها باید طبق ضوابط با اجازه شهرداری باشد و علاوه بر این، شهرداری عوارضی را طبق مقررات باید از شهروندان وصول نماید، بروز اختلاف در موارد مزبور بین شهرداری و طرف مقابل امکان پذیر و نسبتا رایج است.

مراجع رسیدگی به اختلافات بین شهرداری و سایر اشخاص

به گزارش پایگاه خبری داورگاه – باتوجه به اینکه اقدامات عمرانی در شهرها باید طبق ضوابط با اجازه شهرداری باشد و علاوه بر این، شهرداری عوارضی را طبق مقررات باید از شهروندان وصول نماید، بروز اختلاف در موارد مزبور بین شهرداری و طرف مقابل امکان پذیر و نسبتا رایج است. قانونگذار در مقررات مربوط، مراجعی را پیش بینی نموده که به قسمتی از اختلافات مزبور رسیدگی و نسبت به صدور رای اقدام می نماید. این مراجع به شرح زیر هستند.

کمسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

به موجب ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، که در اسفندماه ۱۳۴۵ به قانون شهرداری الحاق گردید، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه بگیرند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، اعم از اینکه در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد، به وسیله مامورین خود جلوگیری نماید.

به موجب تبصره ۱ ماده ۱۰۰ در موارد مزبور که قلع تاسیسات و بناهای احداث شده ضرورت داشته باشد، به درخواست شهرداری، موضوع در کمسیونی که باتوجه به اصلاحات سال ۱۳۵۲، مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یکی از اعضای انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) به انتخاب انجمن (شورا) تشکیل می شود، مطرح می گردد.

کمسیون به موضوع رسیدگی و اقدام به صدور رای می نماید. این رای ظرف ده روز قابل شکایت در کمسیون تجدیدنظر است. در واقع شکایت در شعبه دیگری از کمسیون ماده صد مورد رسیدگی و صدور رای قرار می گیرد. رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. البته به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای قطعی کمسیون ماده ۱۰۰ نیز قابل تجدیدنظر شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری می باشد.

کمسیون مقرر در قانون الحاق بند ۳ به ماده ۹۹ قانون شهرداری

پایگاه خبری داورگاه – بر اساس تبصره ۲ بند ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها، مصوب اسفند ماه ۱۳۷۲، به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمسیونی در استانداری ها تشکیل خواهد گردید. این کمسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع تصویب نشده باشد، با رعایت ماده ۴ آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها، مصوب اسفند ۱۳۵۵)، نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل ۵۰ تا ۷۵ درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام می نماید.

این کمسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی می باشد. آرای کمسیون، اگرچه صریحا قید نگردیده است، قطعی و لازم الاجرا است اما با توجه به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای این کمسیون نیز قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است.

کمسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری

به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری، در مواردی که بین مودی و شهرداری در خصوص عوارض اختلاف حاصل شود، رفع اختلاف در صلاحیت کمسیونی است که با شرکت نمایندگاه وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) تشکیل می شود. رای کمسیون طبق مقررات اجرای اسناد لازم الاجرا در اجرای ثبت، بر اساس اجراییه ای که مرجع اخیر الذکر صادر می نماید، به مورد اجرا گذاشته می شود. رای این کمسیون نیز با توجه به بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قابل شکایت شکلی و قانونی در این مرجع است.

آرشیو مطالب آیین دادرسی مدنی

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه : برگرفته از کتاب آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته (جلد اول) اثر دکتر عبدالله شمس