مرجع حل اختلاف و رفع اشکال در مرحله اجرای حکم
مرجع حل اختلاف و رفع اشکال در مرحله اجرای حکم
داورگاه - رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم بایستی در مرجع صادر کننده حکم یا دستور قضایی صورت گیرد و نمی توان برای خساراتی که از مشکلات و اشتباهات ادعایی مرحله اجرا ایجاد شده، به دادگاه دیگری مراجعه نمود.

مرجع حل اختلاف و رفع اشکال در مرحله اجرای حکم

رفع اشکال در مرحله اجرای حکم – پایگاه خبری داورگاه

رای دادگاه : 

در خصوص دعوی ح.س. به طرفیت ج.ب، م.ع، پ.ر. به خواسته صدور حکم بر ابطال سند رسمی – ۱۲/۵/۸۲ دفترخانه شماره ….. تهران موضوع اجراء حکم شماره ۱۱۱۸ و ۱۱۱۷ مورخ ۱۵/۵/۸۱ شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی تهران به انضمام خسارات دادرسی، به استناد سند رسمی اجاره صلح سرقفلی و دادنامه های مذکور و برگ اجرائیه شماره …… با عنایت به اینکه ادعای خواهان، وجود اشکال و ایراد قانونی در احکام صادره می باشد و از نحوه اجرای رای دادگاه، خود را متضرر می داند و توجها به این امر که حکمی که به مرحله قطعیت رسیده است، بایستی مطابق قانون اجرای احکام مدنی به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده ۸ قانون آئین دادرسی مدنی هیچ مقام رسمی و هیچ اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد یا از اجرای آن جلوگیری نمی کند، مگر دادگاهی که حکم صادر کرده است یا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین کرده است. از سوی دیگر به موجب مواد ۲۵ و ۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم بایستی در مرجع صادر کننده با دستور قضایی صورت گیرد، بنابراین خواهان در صورت وجود ایراد یا اشکال در نحوه اجرای حکم، باید مراتب را از دادگاه درخواست نماید؛ لذا دعوی وی در واقع منتفی نمودن آثار احکام قطعیت یافته است، لذا دادگاه دعوی وی را به کیفیتی که مطرح شده است، قابل استماع ندانسته، استنادا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است/.

مورخ ۱۳۹۱/۶/۲۶ – قاضی مامور در شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – ترکی

رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظر خواهی ح.س. به طرفیت ح.ب. م.ع، پ.ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۶ مورخ ۲۶/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی ابطال سند رسمی شماره ….. مورخه ۱۲/۵/۸۲ صادر و اعلام گردیده است. نظر به اینکه سند مزبور در اجرای دادنامه های شماره ۱۱۱۸ و ۱۱۱۷ مورخ ۱۵/۵/۸۱ شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی تهران، به خواسته تنظیم سند رسمی اجاره صادر گردیده و حسب اجرای حکم اشتباها صلح سرقفلی نیز – که در حکم دادنامه های مزبور قید و ذکر نگردیده بوده- در تنظیم سند رسمی اجاره اضافه شده است. در حالی که اجرای حکم صرفا تنظیم سند رسمی اجاره در دادنامه مورد لحاظ بود و حسب مدلول مواد ۲۵ و ۲۹ و ۳۹ اجرای احکام، موارد رفع ابهام و اعاده به موضوع حکم از جمله صلاحیت همان دادگاه صادر کننده حکم می باشد، بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواست به موجب اعتراض معترض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی، قابل انطباق نمی باشد فلذا در اجرای ماده ۳۵۳ قانون مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد. رای صادره قطعی است/. 

مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۳۰ – رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه حیسنی – احمدی

  • منبع خبر : داورگاه