مسئولیت مدنی
مسئولیت مدنی
پایگاه خبری داورگاه - در مسئولیت مدنی هدف مجازات نمودن مقصر نیست، بلکه هدف جبران ضرر زیان دیده است. اما در مسئولیت کیفری، هدف تنبیه مجرم است.

مسئولیت مدنی

به گزارش پایگاه خبری داورگاهمطالب حقوقی: مسئولیت مدنی – تنظیم رفتار افراد و نظم جامعه اقتضا دارد قانونگذار قواعد و دستورالعمل هایی را به عنوان تکالیف و الزامات بر شهروندان تحمیل نماید و برای آنها ضمانت اجرا قرار داده و کسانی را که از این تکالیف و مقررات طفره روند، مورد بازخواست قرار دهد.

با وجود این، همه مقررات دارای ضمانت اجرای واحد نیستند؛ زیرا این مقررات بر مبانی ارزشی متنوعی استوار است، هرجا نقض قاعده ای باعث ضرر بر پیکر اجتماع شود، ضمانت اجرای شدیدتری لازم است که مسئولیت کیفری می باشد. اما جایی که ضرر از روابط بین اشخاص فراتر نرفته و به جامعه ضرری نزند، مسئولیت مدنی محقق می شود.

در میان قواعد و دستورالعمل های پیرامون زندگی اجتماعی ما یکی از قواعد بسیار مهم عدم اضرار به دیگران است که دارای ضمانت اجرای حقوقی است. هدف عالیه حقوق در این است تا وضعیتی پدید آید تا اشخاص در انجام فعالیت های خود سبب اضرار دیگران نشوند و به همین دلیل در قوانین امروزی این قاعده وجود دارد که هر شخصی که سبب اضرر به غیر گردد، باید آن را جبران سازد. بنابراین ضمانت اجرای نقض قواعد و مقرراتی که باعث اضرار به شهروندان گردد، مسولیت مدنی است. به عبارتی تعهد و الزام به جبران خسارت وارده به دیگران را مسئولیت مدنی می نامند.

در مسئولیت مدنی هدف مجازات نمودن مقصر نیست، بلکه هدف جبران ضرر زیان دیده است. اما در مسئولیت کیفری، هدف تنبیه مجرم است. از نظر منطقی بین این دو مسئولیت رابطه عموم و خصوص من وجود دارد؛ زیرا بعضی اعمال جرم بوده ولی سبب تحقق مسئولیت مدنی نمی شوند و برعکس بعضی اعمال سبب مسئولیت مدنی بوده ولی جرم نمی باشند.

در مسئولیت مدنی نیز همانند مسئولیت کیفری تحقق مسئولیت منوط به وجود تعهدات و تکالیف از قبل موجود می باشد، با این تفاوت که در مسئولیت کیفری اصولا تکالیف و تعهداتی که شهروندان نسبت به جامعه دارند، نقض شده، اما در مسئولیت مدنی تعهدات و تکالیفی که اشخاص در حقوق مدنی نسبت به همدیگر دارند، نقض گردیده است.

 

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - برگرفته از کتاب قواعد عمومی مسئولیت مدنی، جلد 1 اثر دکتر علیرضا یزدانیان