مهریه و اقسام آن
مهریه و اقسام آن
پایگاه خبری داورگاه: مهریه عبارت از مالی است که شوهر برای نکاح به زن تملیک می کند؛ منتها مالکیت زن بر مهر، هنگام عقد، به نصف آن متزلزل خواهد بود و در صورتی استقرار پیدا خواهد کرد و زوج ملزم به پرداخت تمام آن خواهد گردید که نزدیکی حاصل شده و یا شرایط دیگری محقق شده باشد.

مهریه

به گزارش پایگاه خبری داورگاهمطالب حقوقی: مهریه – مَهر واژه ای عربی و معادل آن در فارسی کابین است.

در تعریف مهریه می توان گفت: مهریه عبارت از مالی است که شوهر برای نکاح به زن تملیک می کند؛ منتها مالکیت زن بر مهر، هنگام عقد، به نصف آن متزلزل خواهد بود و در صورتی استقرار پیدا خواهد کرد و زوج ملزم به پرداخت تمام آن خواهد گردید که نزدیکی حاصل شده و یا شرایط دیگری محقق شده باشد.

اقسام مهریه

مهریه ۵ نوع می باشد: ۱- مهرالمسمی؛ ۲- مهرالمثل؛ ۳- مهرالسنه؛ ۴- مهرالمتعه؛ ۵- مهر الموفضه.

مهرالمسمی

عبارت است از مال معینی که با عنوان مهر با توافق زوجین و یا به وسیله شخص ثالثی که از طرف آنها انتخاب شده است، تعیین می شود. این مال ممکن است به یکی از صور عین معین، منفعت عمل و یا حق باشد.

مهرالمثل

مهر امثال و اقران زوجه را مهرالمثل می گویند. غیر از مواردی که در عقد نکاح مهری ذکر نمی شود و نزدیکی رخ نمی دهد، در موارد زیر نیز زن حق مطالبه مهرالمثل را خواهد داشت:

اول: مهری که در عقد ذکر شده، مجهول بوده و یا مالیت نداشته باشد.

دوم: عدم مهر شرط شده باشد و قبل از تراضی بر مهر معین بین زن و شوهر نزدیکی واقع شود.

سوم: زن به فساد نکاح جاهل بوده و نزدیکی واقع شده باشد.

مهرالمتعه

متعه در لغت یعنی بهره مند شدن و لذت بردن؛ و اصطلاحا در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مهر، زن مستحق مهرالمتعه خواهد بود. پس سه شرط برای تعلق مهرالمتعه به زن لازم است:

اول: در عقد مهری ذکر نشده باشد و بعدا زوجین آن را تعیین نکرده باشند؛

دوم: نزدیکی و مقاربت واقع نشده باشد؛

سوم: جدایی از طریق طلاق باشد، نه به واسطه فسخ یا مرگ یا لعان، که در این صورت نه مهر و نه متعه به زن تعلق نمی گیرد.

مهرالسنه

مهرالسنه عبارت از مهری است که رسول خدا (ص) آن را مهر جمیع زوجات خود فرمودند. مقدار مهرالسنه به نظر جمیع فقها درهم بوده، که معدل ۲۶۲/۵ مثقال پول نقره مسکوک (هر مثقال ۲۴ نخود) است. در واقع مهرالسنه از اقسام مهرالمسمی است ولی چون در ادبیات حقوقدانان بدین شکل تفکیک شده است، این عنوان به صورت مستقل آمده است.

تفویض مهر

در نکاح مفوضه المهر عقد صحیح است، در حالی که مقدار مهر به واسطه تفویض، (اجازه تعیین مقدار مهر) به یکی از زوجین و یا شخص ثالث واگذار می شود، به زنی که بدین صورت عقد می شود، مفوضه المهر گویند.

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - برگرفته از کتاب مطالبات زوجه و روش وصول آن اثر دکتر حسین مهرپور و دکتر محمد روشن