موجبات ارث
موجبات ارث
مطابق ماده 861 قانون مدنی: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب. خویشاوندی نسبی، خویشاوندی ناشی از تولد انسانی از انسان دیگر است و خویشاوندی سببی، آن خویشاوندی است که منشاء آن تولد انسانی از انسان دیگر نیست و از عقد ناشی می گردد.

موجبات ارث

به گزارش پایگاه خبری داورگاهمطالب حقوقی: موجبات ارث : مطابق ماده ۸۶۱ قانون مدنی: ((موجب ارث دو امر است: نسب و سبب)). طبق اصلِ وراثت بر اساس نزدیکتر بودن به متوفی، اموال به جا مانده از میت، قهرا به خویشاوندان او انتقال می یابد.

خویشاوندی، بر اساس منشا به دو گونه خویشاوندی نسبی و سببی تقسیم می شود که هر یک از این دو یک موجب ارث در ماده ۸۶۱ قانون مدنی معرفی شده اند.

خویشاوندی نسبی، خویشاوندی ناشی از تولد انسانی از انسان دیگر است و خویشاوندی سببی، آن خویشاوندی است که منشاء آن تولد انسانی از انسان دیگر نیست و از عقد ناشی می گردد.

نسب

به خویشاوندی نسبی، خویشاوندی خونی هم گفته می شود. خویشاوندی نسبی به دو گونه خویشاوندی طولی یا عمودی و خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف تقسیم می شود.

خویشاوندی طولی یا عمودی:

این خویشاوندی بین دو شخصی است که یکی از دیگری بدون واسطه یا با واسطه، تولد یافته باشد. مانند خویشاوندی پدر و فرزند.

این خویشاوندی را نیز می توان به خویشاوندی طولی صعودی یا عمودی صعودی و خویشاوندی طولی نزولی یا عمودی نزولی تقسیم کرد:

۱- خویشاوندی طولی صعودی یا عمودی صعودی آن خویشاوندی است که پدر و مادر و اجداد، نسبت به اولاد و اولادِ اولاد خود دارند، مثلا پدر و مادر خویشاوند طولی صعودی فرزند خود هستند.

۲- خویشاوندی طولی نزولی یا عمودی نزولی آن خویشاوندی است که اولاد یا اولادِ اولاد، نسبت به پدر و مادر و اجداد خود دارند، مثلا فرزند، خویشاوند عمودی نزولی پدر یا مادر خود است.

خویشاوندی عرضی یا در خط اطراف:

این خویشاوندی بین دو شخصی که از شخص دیگر با واسطه یا بدون واسطه، متولد شده باشند، برقرار می شود، مانند خویشاوندی بین برادر و خواهر که هر دو از یک پدر یا یک مادر یا یک پدر و مادر متولد شده اند. همچنین است خویشاوندی عمو با برادرزاده که یکی بدون واسطه و دیگری با واسطه از شخص دیگر متولد شده اند.

سبب

سبب در بحث موجبات ارث در معنی اخص خود نوعی خویشاوندی است که در اثر عقد نکاح دائم بین مرد و زن به وجود می آید. به موجب ماده ۹۴۰ قانون مدنی: ((زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند از یکدیگر ارث می برند)).

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه - برگرفته از کتاب ارث اثر دکتر مهدی شهیدی