گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
گرایش حقوق جزا و جرم شناسی
غالب اوقات، افرادی که از بیرون به گرایش حقوق جزا و جرم شناسی نگاه می کنند؛ نسبت به آن با واژه های "خشن" و یا زبان بدنی که، حاکی از یک هول و هراس پنهانی است، واکنش نشان می دهند.اما با ورود به گرایش جزا و جرم شناسی، شما وارد یکی از انسانی ترین و روح دارترین رشته های حقوق می شوید.

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

داورگاهگرایش های رشته حقوق : امروزه با فنی و تکنیکی شدن مرتکبان جرم و پیچیدگی های برخی از جرایم ارتکابی که طبیعتا با فنی شدن جوامع در ارتباط است شاهد تخصصی شدن سیستم عدالت کیفری هستیم. تشکیل و تاسیس دادسرها و دادگاه های ویژه رسیدگی به جرایم در کشور ما، نشانگر اهمیت تخصص در رسیدگی های کیفری است، از سوی دیگر امروز شاهد تخصصی شدن وکالت در دعاوی کیفری هستیم.

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی – غالب اوقات، افرادی که از بیرون به گرایش حقوق جزا و جرم شناسی نگاه می کنند؛ نسبت به آن با واژه های “خشن” و یا زبان بدنی که، حاکی از یک هول و هراس پنهانی است، واکنش نشان می دهند.اما با ورود به گرایش جزا و جرم شناسی، شما وارد یکی از انسانی ترین و روح دارترین رشته های حقوق می شوید. درست اینجاست که مخاطب تمام دانش و فعالیت و تفکرت، “انسان” با تمام ابعاد روحی و جسمی اش می شود.

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی – یکی از ابعاد بسیار هیجان انگیز و عمیق در این گرایش، که علاقه مندان به مباحث جامعه شناسی را قطعا به سمت خودش می کشاند؛ دروس جذاب “جرم شناسی” و “جامعه شناسی جنایی” است. تمام کارشناسان حقوق، آشنایی ابتدایی با مباحث جرم شناسی دارند، که تفصیل موضوعات و نظریات اصلی آن را در مقطع ارشد مطالعه می کنند.

دو مورد از گرایش های مرتبط با گرایش حقوق جزا و جرم شناسی که کد ضریب یکسانی هم دارد؛ “حقوق کیفری اطفال و نوجوانان” و “مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی” (در این گرایش شما آموزش های لازم برای اداره امور اصلاح مجرمین، مجازات ها از جمله اداره امور زندان ها و اعمال کنترل های قضایی با روش های علمی را یاد می گیرید.

منابع مطالعاتی و ضرایب آنها در گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

       عنوان درس          ضریب   
       متون حقوقی   

       متون فقه   

       جزای عمومی   

       جزای اختصاصی   

       آیین دادرسی کیفری   

    ۱

    ۱

    ۲

    ۲

    ۲

لیست دروس گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

واحد الزامی/ اختیاری نام درس
۲ الزامی متون حقوقی به زبان خارجی
۲ الزامی حقوق جزای بین الملل
۳ الزامی متون فقه جزایی
۲ الزامی حقوق جزای اختصاصی ۱
۲ الزامی حقوق جزای عمومی ۱
۲ الزامی آیین دادرسی کیفری
۲ الزامی پزشکی قانونی
۲ الزامی جرم شناسی
۲ الزامی جامعه شناسی جنایی
۱ الزامی سمینار
۴ الزامی پایان نامه
۱ اختیاری آیات الاحکام
۲ اختیاری پلیس علمی و کشف علمی جرائم
۱ اختیاری حقوق کیفری اقتصادی
۲ اختیاری تاریخ تحولات حقوق کیفری
۲ اختیاری حقوق جزای اختصاصی تطبیقی
۱ اختیاری روان پزشکی جنایی
۱ اختیاری علم کلام
۲ اختیاری تاریخ حقوق کیفری
۲ اختیاری حقوق اسلامی تطبیقی
۲ اختیاری مسئولیت مدنی
۱ اختیاری حقوق جزای عمومی ۲
۲ اختیاری روان شناسی جنایی
۲ اختیاری حقوق جزای اختصاصی ۲
۱ اختیاری فلسفه حقوق

گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

       عنوان درس          ضریب   
       متون حقوقی   

       متون فقه   

       جزای عمومی   

       جزای اختصاصی   

       آیین دادرسی کیفری   

    ۱

    ۱

    ۲

    ۲

    ۲

لیست دروس گرایش حقوق کیفری اطفال و نوجوانان

واحد پیش نیاز/جبرانی/اصلی/اختیاری نام درس
۲ پیش نیاز عمومی متون حقوقی
۲ پیش نیاز عمومی روش تحقیق
۲ پیش نیاز عمومی منطق
۲ جبرانی متون فقهی (خانواده)
۲ جبرانی آیین دادرسی کیفری ۱
۲ جبرانی آیین دادرسی کیفری ۲
۲ جبرانی آیین دادرسی مدنی ۱
۲ جبرانی آیین دادرسی مدنی ۲
۲ جبرانی حقوق جزای عمومی ۱
۲ جبرانی حقوق جزای عمومی ۲
۳ جبرانی حقوق جزای اختصاصی ۱
۱ جبرانی حقوق مدنی ۱
۳ جبرانی حقوق مدنی ۵
۲ جبرانی حقوق بین الملل عمومی ۱
۲ جبرانی حقوق بین الملل خصوصی ۱
۲ جبرانی ادله اثبات دعوی
۱ جبرانی بزهکاری اطفال ۱
۱ جبرانی بزهکاری اطفال ۲
۲ جبرانی جرم شناسی
۱ جبرانی جامعه شناسی
۲ جبرانی متون حقوقی ۲
۲ اصلی مبانی فقهی حقوق اطفال و نوجوانان
۲ اصلی حقوق جزای عمومی اطفال و نوجوانان
۲ اصلی حقوق جزای اختصاصی اطفال و نوجوانان
۱ اصلی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان ۱
۲ اصلی دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان ۲
۲ اصلی حقوق تطبیقی اطفال و نوجوانان
۲ اصلی جرم شناسی اطفال و نوجوانان
۱ اصلی کیفرشناسی اطفال و نوجوانان
۲ اصلی متون حقوقی تخصصی
۱ اصلی پزشکی قانونی
۲ اصلی اسناد و موازین بین المللی حقوق اطفال و نوجوانان
۲ اصلی تحلیل آراء و رویه قضایی ویژه اطفال و نوجوانان
۱ اصلی سمینار
۴ اصلی پایان نامه
۲ اختیاری اخلاق و تربیت اطفال و نوجوانان در اسلام
۱ اختیاری حقوق کیفری اطفال و نوجوانان در اسلام
۲ اختیاری تاریخ حقوق
۲ اختیاری فلسفه حقوق
۱ اختیاری جرایم رایانه ای اطفال و نوجوانان
۱ اختیاری نهادها و سازو کارهای حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان
۲ اختیاری اجرای احکام و تصمیمات ویژه اطفال و نوجوانان و نظارت قضایی بر آن
۱ اختیاری جرم شناسی بالینی اطفال و نوجوانان
۲ اختیاری روانشناسی رشد(تربیتی)
۲ اختیاری روانشناسی جنایی
۲ اختیاری جامعه شناسی جنایی
۲ اختیاری آسیب شناسی قوانین

مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی (مدیریت جزا و کنترل های قضایی)

       عنوان درس          ضریب   
       متون حقوقی   

       متون فقه   

       جزای عمومی   

       جزای اختصاصی   

       آیین دادرسی کیفری   

    ۱

    ۱

    ۲

    ۲

    ۲

لیست دروس مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی (مدیریت جزا و کنترل های قضایی)

واحد جبرانی/پیش نیاز/اصلی/اختیاری نام درس
۳ جبرانی مبانی سازمان و مدیریت
۳ جبرانی مدیریت رفتار سازمانی
۳ جبرانی مدیریت منابع انسانی
۳ جبرانی تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی
۳ جبرانی فراگرد تنظیم و کنترل بودجه
۲ جبرانی حقوق اداری
۳ جبرانی تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم
۳ جبرانی سیستم های اطلاعاتی مدیریت
۳ و۳ جبرانی اصول حسابداری(۱و۲)
۲ و۱ جبرانی آیین دادرسی کیفری ۱ و۲
۱ و ۳ جبرانی حقوق مدنی ۱و۵
۳ جبرانی اداره امور پلیس
۳ جبرانی اصول و مبانی تعلیم و تربیت
۲ جبرانی روانشناسی عمومی
۲ جبرانی مبانی جامعه شناسی
۲ جبرانی زبان تخصصی مدیریت ۳و۴
۲ جبرانی متون حقوقی ۲
۳ و۲و۲ جبرانی حقوق جزای عمومی ۱و۲و۳
۳ و۲و۲ جبرانی حقوق جزای اختصاصی ۱و۲و۳
۲ جبرانی حقوق اساسی
۲ جبرانی جرم شناسی
۲ پیش نیاز عمومی منطق
۲ پیش نیاز عمومی ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت۱و۲
۲ پیش نیاز عمومی روش تحقیق در علوم انسانی
۲ پیش نیاز عمومی معارف اسلامی ۱
۱ اصلی روانشناسی جرم
۱ اصلی جامعه شناسی جرم
۲ اصلی نظریه های سازمان و مدیریت
۲ اصلی سیستم ها و روش ها
۲ اصلی رفتار سازمانی پیشرفته
۲ اصلی مدیریت منابع انسانی پیشرفته
۲ اصلی سیستم اطلاعات مدیریت پیشرفته
۲ اصلی خط مشی گذاری پیشرفته
۱ اصلی زبان تخصصی اصلاح و کیفرهای قضایی
۱ اصلی مدیریت مددکاری اجتماعی و اصلاح و تربیت
۱ اصلی مدیریت مراکز بازپروری و حرفه آموزی
۱ اصلی کیفرشناسی
۱ اصلی اخلاق مدیریت و مدیریت اسلامی
۱ اصلی مبانی فقهی مجازات
۲ اصلی کارورزی و کارگاه آموزشی(مسائل مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی)
۲ اختیاری نظام حاکمیت
۱ اختیاری حقوق بشر
۲ اختیاری نظام نظارت و بازرسی در کشور
۱ اختیاری فساد شناسی و ارتقاء سلامت سازمانی
۲ اختیاری اداره امور حفاظت
۲ اختیاری مدیریت بحران
۲ اختیاری بررسی مسائل مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی در ایران
۲ اختیاری مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی تطبیقی
۱ اختیاری مدیریت کنترل های الکترونیکی محکومین قضایی
۱ اختیاری سیاست کیفری
۱ اختیاری بهداشت زندان
۱ اختیاری رسیدگی به تخلفات زندانیان
۱ اختیاری مدیریت سجل کیفری
۲ اختیاری اشتغال و آموزش های شغلی زندانیان
۱ اختیاری فعالیت های فرهنگی و ورزشی محکومین
۱ اختیاری سرشماری و آمار زندانیان
۱ اختیاری مدیریت امنیت زندانیان
۱ اختیاری حقوق محکومین
۲ اختیاری

مدیریت تحول

  • نویسنده : احسان نصوحی
  • منبع خبر : اختصاصی داورگاه