آیا قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به کلی نسخ شده است؟ ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نظریه مشورتی با موضوع:
آیا قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ به کلی نسخ شده است؟

در این مورد که آیا قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 به طور کلی نسخ شده است یا خیر، اختلاف نظر است.

بایگانی‌های نظریات مشورتی حقوقی - پایگاه خبری داورگاه
چیزی یافت نشد !