رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

داورگاه - رأی وحدت رویه شماره ۷۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: صلاحیت دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره ‌برداری از جنگل‌ها و مراتع در رسیدگی به پرونده‌هایی که در مرجع قضایی مطرح گردیده و منتهی به صدور رأی قطعی نشده باشد.

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ دیوان عالی کشور ۲۱ بهمن ۱۳۹۷

هیات عمومی دیوان عالی کشور:
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۴ دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ دیوان عالی کشور ۱۳ بهمن ۱۳۹۷

هیات عمومی دیوان عالی کشور:
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ دیوان عالی کشور

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ دیوان عالی کشور ۱۲ بهمن ۱۳۹۷

هیات عمومی دیوان عالی کشور:
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۳ دیوان عالی کشور

بایگانی‌های دیوان عالی کشور - پایگاه خبری داورگاه
رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور ۲۹ دی ۱۳۹۷
هیات عمومی دیوان عالی کشور:

رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

داورگاه - رأی وحدت رویه شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: شمول حکم ماده۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری.

رای وحدت رویه شماره ۷۵۵ ۲۳ دی ۱۳۹۷
هیات عمومی دیوان عالی کشور:

رای وحدت رویه شماره ۷۵۵

داورگاه - رای وحدت رویه شماره ۷۵۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع: کیفیت تنظیم و تسلیم تقاضای دریافت جنین اهدایی.

رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور ۲۱ دی ۱۳۹۷
هیات عمومی دیوان عالی کشور:

رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

پایگاه خبری داورگاه - رای وحدت‌ رویه شماره ۷۵۷ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع: دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکومٌ‌ به خارج از صلاحیت هیأت های تشخیص اداره کار و امور اجتماعی و در صلاحیت دادگاه است.

رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۲۱ دی ۱۳۹۷
هیات عمومی دیوان عالی کشور:

رای وحدت رویه شماره ۷۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه - رای وحدت رویه شماره 760 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد احداث دامداری و سایر موارد مذکور در آن در روستاها با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی و رعایت ضوابط زیست محیطی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌شود.

رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور ۱۹ دی ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه - رای وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد مجازات جرائمی که طبق قانون جزای نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری۲ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ دیوان عالی کشور ۱۵ دی ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه - رای وحدت رویه شماره ۷۵۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صدور حکم واحد با رعایت مقررات تعدد جرم و حقوق قانونی محکومٌ‌علیه مطابق تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری.

رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ دیوان عالی کشور ۱۴ دی ۱۳۹۷

رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه - رای وحدت رویه شماره ۷۶۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به شرایط اعمال مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر با رعایت ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12.

رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ دیوان عالی کشور ۰۹ دی ۱۳۹۷
در روزنامه رسمی منتشر شد:

رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه: رای وحدت رویه شماره ۷۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد محکومان به حبس دائم

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ دیوان عالی کشور ۰۹ دی ۱۳۹۷
در روزنامه رسمی منتشر شد:

رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ دیوان عالی کشور

پایگاه خبری داورگاه : رای وحدت رویه شماره ۷۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد دعوی اعلان ورشکستگی به لحاظ عدم رعایت مقررات مواد ۴۱۳ و ۱۱۴ قانون تجارت

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ دیوان عالی کشور ۰۴ دی ۱۳۹۷
هیات عمومی دیوان عالی کشور:

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۷۶۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده به اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی