سه شنبه, ۸ مهر , ۱۳۹۹ Tuesday, 29 September , 2020
برات رجوعی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

برات رجوعی

داورگاه - برات رجوعی، براتی است که دارنده برات اصلی پس از اعتراض، برای دریافت وجه آن و مخارج صدور اعتراض نامه و تفاوت نرخ، به عهده برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان صادر می کند.

برات – سند پرداخت – حواله پرداخت ۱۵ آذر ۱۳۹۷
اسناد تجاری:

برات – سند پرداخت – حواله پرداخت

برات نوشته ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می دهد در وعده ای معین یا قابل تعیین، مبلغی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت کند.