جمعه, ۸ مرداد , ۱۴۰۰ Friday, 30 July , 2021
نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۰ ۲۴ آذر ۱۳۹۷

نظریه مشورتی شماره ۷/۵۰۱۰ مورخ ۱۳۷۹/۵/۳۰

در این مورد که آیا قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318 با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 به طور کلی نسخ شده است یا خیر، اختلاف نظر است.