استثنائات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
استثنائات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
احداث بنای کارگری و نگهبانی و انباری محل نگه‌داری علوفه و استخر ذخیره آب کشاورزی در حکم فعالیت‌های مجاز تغییر کاربری اراضی زراعی است.

استثنائات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها – احداث بنای کارگری و نگهبانی و انباری محل نگه‌داری علوفه و استخر ذخیره آب کشاورزی در حکم فعالیت‌های مجاز تغییر کاربری اراضی زراعی است.

شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۸۷۵

تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ 

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م.ش. فرزند الف. دایر به تغییر کاربری اراضی مزروعی به مسکونی به صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها ۱۳۸۵ و احداث دیوار و بنا در آن به شرح کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ورامین و شکایت اداره کشاورزی شهرستان ورامین؛ لذا دادگاه با توجه به گزارش واصله از ناحیه مدیر جهاد کشاورزی و ملاحظه نظریه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغ‌ها و گزارش مورد وثوق ضابطین دادگستری و اظهارات و مدافعات متهم که حاکی از تصرف و اقدامات انجام شده‌اش روی زمین می‌باشد و این اقدام مانع از تولید و بهره‌برداری و استمرار کشاورزی بوده و عدم ایراد و دفاع مؤثر وی جرمش را ثابت دانسته و با انطباق موضوع با مواد ۳ و ۱۰ قانون مزبور علاوه بر قلع و قمع بنا به پرداخت بهای قیمت روز زمین، وفق نظریه کمیسیون تبصره ۳ ذیل ماده ۲ همان قانون به مبلغ دو میلیارد و هفتاد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. این رأی حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی ورامین ـ عبدالهی  استثنائات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص استثنائات تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۰۸۳۰۱۳۴۱ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ صادره از شعبه یکصد و سه محاکم عمومی شهرستان ورامین که متضمن محکومیت مشارالیه علاوه بر قلع و قمع ابنیه به پرداخت مبلغ دو میلیارد و هفتاد و شش میلیون و هشتصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت از حیث اتهام تغییر کاربری اراضی زراعی جزء پلاک ۹ اصلی واقع در روستای ق. از توابع بخش مرکزی شهرستان فوق‌الذکر است؛ با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده اولاً اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به آن قسمت از دادنامه که متضمن محکومیت مشارالیه از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی از طریق احداث بنای ۲۶/۴۰ مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری مرغ و خروس و بنای ۷۸ مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری دام و بنای ۷۸ مترمربعی دیگر به عنوان محل نگه‌داری گاو و بنای ۷۴/۴۰ مترمربعی به عنوان محل نگه‌داری علوفه و انبار علوفه و بنای ۸۳/۶۰ مترمربعی به عنوان محل اسکان کارگری و استخر احداثی است مآلاً وارد به نظر می‌رسد زیرا احداث دامداری و مرغداری و محل پرورش ماهی و … وفق تبصره ۴ الحاقی به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد و از طرفی انجام اقدامات تکمیلی که لازمه و مکمل زیرساخت‌ها و تأسیسات مورد نیاز تولیدات بخش کشاورزی است من‌جمله احداث بنای کارگری و نگهبانی و انباری محل نگه‌داری علوفه و استخر ذخیره آب کشاورزی در حکم فعالیت‌های مندرج در چهار ماده فوق‌الذکر بوده و تغییر کاربری محسوب نمی‌گردد. بنا به‌مراتب دادگاه تجدیدنظرخواهی عنوان شده را نسبت به این بخش از دادنامه وارد و موجه تشخیص و مستنداً به بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را نقض و حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. و اما اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به سایر مستحدثات احداثی من‌جمله سوله‌های سمت شرقی و غربی هرکدام به مساحت ۳۶۰ مترمربع و فضایی قسمت شمالی سوله به مساحت ۴۳۵ مترمربع به عنوان حیاط سوله‌ها و بنای نیمه‌کاره ۸۱ مترمربعی مربوط به دفتر مدیریت انباری ۷/۵ مترمربعی مربوط به کشتارگاه را غیر وارد تشخیص و با رد آن این قسمت از دادنامه صادره را با استناد به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه (دادگرنیا ـ صادقی)

به عنوان مطالعه بیشتر: رای وحدت رویه شماره ۷۲۴ مورخ ۱۳۹۱/۰۱/۲۲